Huawei Honor 10 COL-AL10 Convert Global COL-L29

 

Huawei Honor 10 COL-AL10 Convert Global COL-L29

Huawei Honor 10 COL-AL10 Bản China Chưa Có Full Ngôn Ngữ Và Google Apps.Nạp Rom Quốc Tế Full Chức Năng,Không Bị Hồng Màn Và Có Thể OTA

Huawei Honor 10 COL-AL10 Convert Global Online Via Remote


Tags:Huawei Honor 10 COL-AL10,Huawei Honor 10 COL-AL10 Convert Global,Huawei Honor 10 COL-AL10 Global,Huawei Honor 10 COL-AL10 Testpoin,Huawei Honor 10 COL-AL10 Unbrick,Huawei Honor 10 COL-AL10 Huawei ID,COL-AL10 Convert Global,COL-AL10 Convert COL-L29,COL-AL10 Chuyển ĐỔi Quốc Tế,COL-AL10 Nạp Rom Quốc Tế,COL-AL10 Unbrick,COL-AL10 Testpoin,COL-AL10 Huawei ID,COL-AL10 Huawei Account,COL-AL10 Unbrick,COL-L29 FRP,COL-L29 Gmail,COL-L29 Bypass,COL-L29 Stock,COL-L29 ROm,COL-L29 Testpoin,COL-L29 ID,


☯ Unlock - Remove FRP - Repair IMEI - Online (Teamviewer)
☎ Hotline : +84966833711 (Zalo/Facebook/WhatsApp/Telegram)
🌐 Website : www.thanhnamPDAviet.net
🌐 Website : www.Unlock24h.net

@thanhnamPDAviet
Reading info.....OK 
Device Model: COL-L29 
Device Serial: 5DEDU18510002673 
Device IMEI: 868289039075759 
Device IMEI2: 868289039080759 
Device Firmware: :COL-L29 9.1.0.354(C461E2R1P9) 
Device FB Lock: UNLOCKED 
Device USER Lock: LOCKED 
Device Lock: unlocked 
Preparing.....OK 
Writing partition info table.....OK 
Flashing [XLOADER].....OK 
Flashing [FASTBOOT].....OK 
Flashing [DTS].....OK 
Flashing [DTO].....OK 
Flashing [VECTOR].....OK 
Flashing [FW_LPM3].....OK 
Flashing [HHEE].....OK 
Flashing [TEEOS].....OK 
Flashing [TRUSTFIRMWARE].....OK 
Flashing [SENSORHUB].....OK 
Flashing [FW_HIFI].....OK 
Flashing [KERNEL].....OK 
Flashing [VBMETA].....OK 
Flashing [MODEMNVM_UPDATE].....OK 
Flashing [MODEMNVM_CUST].....OK 
Flashing [RECOVERY_RAMDISK].....OK 
Flashing [RECOVERY_VENDOR].....OK 
Flashing [RECOVERY_VBMETA].....OK 
Flashing [ERECOVERY_KERNEL].....OK 
Flashing [ERECOVERY_RAMDISK].....OK 
Flashing [ERECOVERY_VENDOR].....OK 
Flashing [ERECOVERY_VBMETA].....OK 
Flashing [ENG_VENDOR].....OK 
Flashing [ENG_SYSTEM].....OK 
Flashing [HDCP].....OK 
Flashing [CACHE].....OK 
Flashing [SYSTEM].....OK 
Flashing [CUST].....OK 
Flashing [ISP_FIRMWARE].....OK 
Flashing [MODEM_FW].....OK 
Flashing [HISEE_IMG].....OK 
Flashing [HISEE_FS].....OK 
Flashing [VENDOR].....OK 
Flashing [ODM].....OK 
Flashing [PRODUCT].....OK 
Flashing [USERDATA].....OK 
Flashing [UFSFW].....OK 
Flashing [CUST_VERLIST].....Failed 
Flashing [CUST_VER].....Failed 
Flashing [PTABLE_CUST].....Failed 
Flashing [VERSION].....OK 
Rebooting device.....OK 
Operation {Flash APP Firmware} ID: 8C9E9C3F7269638B 
Elapsed time 06:39 -- Version 4.2.1


0 Nhận xét